یک جنگل انبوه چه چیزی را ایجاد می کند.

هر جنگل انبوهی بی نظیر و بی همتا است اما معمولا خصوصیات ویژه ای برای تمامی جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری وجود دارد.
  • موقعیت و مکان : جنگلهای انبوه کذو و نادرست در مناطق گرمسیری
  • میزان بارش: جنگلهای انبوه در کمترین حد یعنی 80 اینچ باران دریافت می کنند.
  • سایبان: جنگلهای انبوه سایه ای دارند که با لایه هایی از شاخه ها و برگهای شکل گرفته و به وسیله بسته شدن فضای درختان جنگل انبوه ایجاد شده است. بیشترین تعداد گیاهان و حیوانات جنگل انبوه در مناطق سایه ای زندگی می کنند. سایبان ممکن است در حدود 100 پا بالای زمین باشد.
  • تنوع زیستی: جنگل انبوه یک سطح بالایی از تنوع و گوناگونی زیست شناسی یا تنوع زیستی دارد. تنوع زیستی برای همه چیزهای زنده ... مثل گیاهان همانند، حیوانات و قارچ و غیره در یک اپوسیستم یافت می شدند. دانشمندان معتقدند که در حدود نیمی از حیوانات و گیاهان یافت شده در سطح زمین در جنگلهای انبوه زندگی می کنند.
  • وابستگی و نسبت همزیستی میان گونه ها: گونه ها در جنگلهای انبوه، قالبا به شکل سودمندی و به توسط کمک به یکدیگر عمل می کنند. برای مثال ساختمان برخی از گیاهان، خانه کوچک و قند و شکر برای مورچه ها تولید می کنند، در عوض مورچه ها گیاهان را از سایر حشرات که ممکن است برگ گیاهان را بخورند محافظت می کند.

Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010