بستر جنگل انبوه

برگهای سایه بان، لایه های زمین جنگلهای انبوه، اغلب مکان ها را تاریک و نمناک می سازد.

به هر حال با وجود اینکه آنها سایه دائمی هستند بستر جنگل انبوه یک قسمت مهم اکو سیستم جنگل است.

بستر جنگل جایی است که تجزیه و انحلال در آن مکان صورت می گیرد. تجزیه و انحلال یک پروسه ای است که به وسیله تجزیه کننده هایی مثل قارچ ها و میکرو ارگانیزم ها بعد از مردن گیاهان و جانوران و مواد اصلی و ضروری و مغزی شکسته تجزیه میشوند.

خیلی از حیوانات جنگل انبوه پهناور، در بستر جنگل پیدا شده اند برخی از آنها شامل فیلها، خوک و پلنگ خالدار آمریکایی می باشد.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010