برای چه جنگلهای انبوه خیلی از انوع گیاهان و حیوانات را دارند؟

جنگل انبوه مناطق گرمسیری از گوناگونی و تنوع عظیم زندگی ارگانیزم های روز زمین حمایت می کنند. اگر چه آنها کمتراز 20 % درصد روی زمین را می پوشانند، خانه های جنگلهای انبوه بارانی بیش از 50% درصد گیاهان و حیوانات روی زمین را در بر می گیرند

. در اینجا تعدادی مثال از جنگلهای انبوه وجود دارد:
  • جنگلهای انبوه حدود 170 هزار نوع گیاه از کل 250 هزار نوع را دارا می باشد.
  • ایالات متحده دارای 80 نوع قورباغه، در حالی که ماداگاسکار که کوچکتر از تگزاس می باشد ممکن است 300 نوع داشته باشد.
  • اروپا 321 نوع پروانه دارد، در حالی که یک پارک در جنگل انبوع پرو ( پارک ملی) 1300 نوع پروانه دارد.
فراوانی گیاهان و حیوانات جنگلهای انبوه به دلایل زیر است.
  • آب و هوا: چون جنگلهای انبوه در پهنه های مناطق گرمسیری مستقر شده آنها مقدار زیادی روشنایی و نور خورشید دریافت می کنند. این نور و روشنایی خورشید برای انرژی دادن به وسیله گیاهان از میان مراحل مختلف فتوسنتز معکوس و وارانه شده است. ازآنجایی که مقدار زیادی نور و روشنایی خورشید وجود دارد این گونه معنی می شود که مقدار زیادی انرژی در جنگل انبوه وجود دارد. این انرژی ذخیره شده در نمو گیاهی بوسیله حیوانات خورده شده است. به دلیل وجود مقدار زیادی غذا تعداد زیادی از انواع حیوانات و گیاهان در آنجا وجود دارند.
  • سایه بان : ساختار و ساختمان سایه بان جنگله انبوه باعث شده است که بیشترین مکان برای رشد گیاهان و زندگی حیوانات بشمارآید. سایه بان، منابع جدیدی از غذا، پناهگاه و مکانهایی مخفی شدند ارائه دهند و دنیای دیگری برای بازخواست میان گونه های مختلف تهیه می کنند. برای مثال در سایه بان گیاهانی به نام بروملیدز وجود دارد که آب را در برگهایشان ذخیره می کنند حیواناتی مثل قورباغه های کیسه های هوایی آب را برای شکار کردن و تخم خواباندن تخمهایشان( تخم گذاری) بکار می برند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010