ماهی جنگل انبوه

آبهای جنگل انبوه ... شامل رودخانه ها، نهر ها ، دریاچه ها و مردابها و ... و خانه انواع ماهی های وابسته به آب شیرین میباشد.

بازین آمازون به تنهایی بیش از 3000 نوع ماهی شناخته شده از انواع مختلف ماهی را دارا می باشد. خیلی از ماهی مناطق گرمسیری نگهداشته شده در شیشه بزرگ نمایشی که در آن ماهی و جانواران دریایی را به نمایش می گذارد اصل آنها از جنگل انبوه است ماهی مثل آنگل فیش، تیتراس، دیس کوس و ماهی های خوردنی، گربه ماهی از جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری آمریکایی جنوبی میباشد در حالی که ماهی هایی مثل دانیوس، بورامیس ماهی سیا مس فیش تینگ یا ماهی بتا و ماهی لواچ کولون از قاره های آسیا هستند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010