تمدنهای بزرگ در جنگل انبوه

امروزه اکثر ساکنان جنگل در زیست گاههای کوچک یا چادرهای تمرینی برای شکار کردن، گرد هم جمع شدند و زندگی می کنند. در گذشته جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری و مناطق و نواحی حافظتی از تمدنهای بزرگ مثل مایاست حمایت کردند.

تمدنهایی که جوامع پیچیده را توسعه دادند و به علم ودانش کمکهای بزرگی کرده و سهم بزرگی بردند.

این تمدنهای بزرگ تعدادی از همان مشکلات محیطی را که ما هم اکنون پر کرده ایم را پوشاندند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010