گیاه دارویی از دانش و آگاهی مردم بومی.

یکی از بیشترین موارد تحقیق و جستجو در زمینه جنگلهای مناطق سردسیری، قم نگاری، و نژادشناسی این است که چگونه مردم گیاهان بومی را برای درمان بیماریها مورد استفاده قرار می دادند.

مردم جنگل یک دانش افسانه ای و غیرقابل قبول از گیاهان دارویی برای علاج و درمان هر چیزی از گزندگی و نیش مار گرفته تا غذه ها و تومورها دارد.

در تاریخ خیلی از داروهای تجویزی بکار برده شده در جهان غرب از گیاهان ناشی شده است و 70% درصد گیاهان با مشخصات و ویژگی ضد سرطانی به وسیله موسسه ملی سرطان US شناخته شده و تنها در جنگل انبوه

مناطق گرمسیری یافت شدند. دانش و آگاهی نمونه و برجسته ای گیاهان دارویی به وسیله شامان در یک دهکده آغاز شد ( مرد دارو)

شامان اغلب بیماری را در طی اجرای یک مراسم و آئین مذهبی استادانه با بکار بردن گیاهان جمع آوری شده از جنگلهای حفاظت شده درمان می کرد.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010