چرا جنگلهای انبوه مهم هستند؟

جنگلهای انبوه برای اکوسیستم جهانی مهم هستند. جنگلهای انبوه:
  • یک خانه و محل زندگی برای تعداد زیادی از حیوانات و گیاهان فراهم می کنند.
  • به تثبیت آب و هوای جهان کمک می کنند.
  • در مقابل طوفان و سیل، خشک سالی و فرسایش محافظت می کند.
  • یک منبع و سرچشمه برای داروها و غذاها هستند.
  • مردم قبیله ای و طایفه ای را حمایت می کنند.
  • یک مکان جالب و چشمگیر برای بازدید کردن هستند.

Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010