جنگلهای انبوه به تثبیت آب و هوا کمک می کنند.

جنگلهای انبوه به تثبیت نگاه داشتن آب و هوا جهان به وسیله جذب دی اکسید کربن از اتمسفر کمک می کنند زیادی دی اکسید کربن در اتمسفر آب و هوا را از طریق گرم شدن جهان تغییر می دهد. بنابراین جنگلهای انبوه در از بین بردن گرم شدن زمین مهم و موثر هستند.

جنگلهای انبوه همچنین در اوضاع و شرایط آب و هوای محلی به وسیله تولید و ایجاد بارندگی و معتدل کردن درجه حرارت موثر می باشد.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010