جنگلهای انبوه یک خانه و محل سکونت برای گیاهان و حیاط وحش فراهم می کنند.

جنگلهای ابنوه برای بخش وسیعی از انواع حیوانات و گیاهان جهان که شامل تعدادی از گونه های به خطر افتاده مسکن و محل زندگی ایجاد کرده است. نظر به اینکه جنگلها تقلیل پیدا کرده اند خیلی از انوع موجوداتدر حال انقراض هستند. تعدادی از انواع جنگلهای انبوه می تواند گونه هایی را در طبیعت بومی ( مسکن طبیعی ) باقی نگه دارند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010