جنگل انبوه به باقی گذاشتن و نگه داری چرخه آب کمک می کند.

جنگل انبوه به باقی نگه داشتن و نگه داری چرخه آب کمک می کند. با توجه به موسسه وابسته به زمین شناسی U.S چرخه آب همچنین مثل چرخه هیدرولوژیک شناخته شده، و جریان حرکت آب روی زمین، بالای زمین و زیر سطح زمین توصیف شده ا

ست.

قانون جنگلهای انبوه در رابطه با چرخه آب این است که آب به اتمسفر پس از مراحل تعرق، دوباره با اتمسفرا ضافه می شود.

(جایی که آنها آب را از برگهیشان در طی عمل فتوسنتز جایگزین می کنند)

در آمازون در حدود 50 تا 80% از رطوبت و نم در چرخه آبی اکوسیستم باقی می ماند.

زمانی که جنگلها کاسته می شوند، نم و رطوبت کمتری به اتسمفر برمی گردد و بارندگی کاهش پیدا می کند و بعضی اوقات به سمت بی آبی و خشکی پیش می رود.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010