جنگل انبوه، فرسایس و تجزیه را کاهش می دهد.

ریشه های درختان جنگل انبوه با نمای زندگی گیاهی به محکم شدن خاک کمک می کند.

زمانی که درختان قطع می شوند هیچ چیز بلندی برای حفاظت زمین و خاک وجود ندارد و به سرعت با آب باران شسته می شود . ( خاک) مراحل شستشو خاک به عنوان فرسایش شناخته شده است.

هنگامی که خاک شسته شد به داخل رودخانه ها می رود و باعث ایجاد مشکلاتی برای ماهی ها و مردم می شود. چون آب تیره و گرفته می شود بنابراین ماهی رنج می برد، از طرف دیگر مردم نیز در جاهایی که عمق آب کم است برای هدایت مسیر آب دچار مشکل شده اند چرا که مقدار خاک و جرم آب افزایش پیدا کرده است.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010