چرا جنگلهای انبوه، شروع تخریب شدن و ویرانی هستند؟

همه ساله در یک ناحیه جنگل انبوه در نیوجرسی بریده شده و ویران گشته است.

گیاهان و حیواناتی که در این جنگلها برای زندگی کردن استفاده می کنند یا میمیرند و یا باید یک جنگل جدیدی را برای زندگیشان پیدا کنند.

چرا جنگلهای انبوه تخریب می شوند؟

انسانها عامل اصلی تخریب و نابودی و یا قطع درختان جنگلی، در جنگل انبوه هستند. انسانها به دلایل فراوانی، درختان جنگل انبوه را قطع می کنند. این دلایل شامل :
  • چوب برای الوار و کنده و چوب برای آتش درست کردن.
  • زراعت و کشاورزی در مزارع کوچک و بزرگ.
  • زمین برای کشاورزان فقیر که هیچ زمینی برای زندگی ندارند.
  • زمین چرا کردن ( گله چراندن) برای گله گاو و
  • ساختمان و بنا کردن جاده
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010