محصول الوار و چوب در جنگل انبو

ه یکی از مهمترین دلایلی که باعث تخریب جنگل انبوه می شود ساختن الوار است تعدادی از انوع چوب برای مبلمان و ساختن سقف و برخی ساختمان های جنگل انبوه در آفریقا و آسیا و آمریکا جنوبی به کار برده خواهد شد.

مردم با خریدن محصولات چوبی مخصوص در مکانهایی مثل U.S به طور مستقیم به تخریب و ویرانی جنگلهای انبوه کمک و مشارکت می کنند.

از آنجایی که الوار کردن می تواند به عنوان یک روش در تخریب محیط زیست موثر باشد اکثر الوار کردن ها در جنگل انبوه می تواند مخرب باشد. درختان بزرگ قطع می شوند و از میان جنگل برداشته می شوند. در حالی که جاده های در دسترس ( مدخل) نواحی جنگلی دوردست برای کشاورزی و زراعت کشاورزان فقیر باز می کنند. در آفریقا کارگران الوار ساز اغلب به پروتئین تکیه می کنند آنها حیوانهای وحشی مثل گوریلها، آهو، شانپانزهها را برای غذا و خوراک شکار می کنند.

مردم محلی اغلب روی محصولات چوبی در جنگلهای انبوه برای چوب آتش و مواد ساختمان سازی تکیه می کنند به هر حال امروزه در نواحی با جمعیت انسانی فراوان، بخش خالص و ویژه ای از مردم چوب را از نواحی جنگل انبوه جمع آوری می کنند و آنجا را به شدت تخریب می کنند. برای مثال تمامی درختان جنگلهای اطراف چادرهای پناهگاهی در آفریقای مرکزی ( رواندا و کنگو ) قطع شده و اکثر درختان در برخی نقاط لخت شده اند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010