کشاورزی و زراعت در جنگل انبوه

هر ساله هزاران مایل از جنگل انبوه برای کارهای کشاورزی تخریب شده است. دو گروه اصلی برای تبدیل و برگرداندن جنگل انبوه به زمینهای کشاورزی وجود کشاورزان فقیر وشرکتها می باشد. کشاورزان فقیر دربسیاری از قسمتهای جهان به زمینهای مسطح جنگل انبوه برای خوراک و غذای خانوادهشان تیکه می کنند.

شرکتهای کشاورزی بیشتراز قبل جنگلهای انبوه را تبدیل به یک مکان مسطح کرده اند.

این شرکتها به خصوص در آمازون جایی که وسعت زیادی از جنگل انبوه برای مزراع سویا و لوبیای روغنی ترخیب شده است.

برخی از متخصصان و کارشناسان معتقدند که آمریکای جنوبی در آینده یک ناحیه زراعی خواهد شد و در این مورد با نیمه غربی آمریکا رقابت می کنند. مقدار کمی از این زمینهای زراعی به مصرف جنگل انبوه آمازون خواهد رسید.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010