گله گاو در جنگل انبوه

زمینهای صاف و مسطح برای چراگاه گله ها و تولیدات هر چه بیشتر از قبل چغندر قند در آمازون و برزیل باعث قطع درختان جنگلی شده است.

به علاوه پرورش گله گاو برای غذا و استفاده ملاکان و صاحبان ملک از گله گاو برای توسعه دادن و نگه داری زمینهایشان یک عامل دیگر است.

به وسیله یک مکان ساده گله گاو در یک منطقه سرزمین جنگلی، صاحبان ملک می توانند اموال واقعیشان در آن زمین به تصرف خود در آورند.




Rhett A. Butler



FARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML







© Rhett Butler 2010