امارت و ساختمان جاده در جنگل انبوه

ساختمان جاده و بزرگراه در جنگل انبوه نواحی وسیعی را برای توسعه می گشاید در برزیل بزرگراه ترانس آموزین، به وسیله مهاجران فقیر، سازندگان الوار، زمین خواران، باعث تخریب بخش وسیعی از نواحی جنگل شده اند در آفریقا جاده های الوار سازی برای فروش گوشت به ساکنان شهرها به شکارچیان دزدکی اجازه می دهند که حیوانات وحشی به خطر افتاده را ( حفاظت شده) شکار کنند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010