قانون تنگدستی و فقر در قطع درختان جنگلی

فقر و تنگدستی یک قانون اصلی را در قطع درختان جنگلی بازی می کنند.

جنگلهای انبوه جهان در فقیر ترین مناطق سطح زمین یافت شده اند مردمی که در این نواحی و اطراف جنگل انبوه زندگی می کنند، برای بقا و زیست خودشان به این اکو سیستمها تکیه می کنند. آنها میوه و چوب جمع می کنند و حیوانات وحشی را برای قراردادن گوشت روی میز شکار می کنند. به آنها از شرکتهایی که از سرزمینهای جنگلی منابع استخراج می کنند حقوق و مزد داده می شود.

بیشتر روستائیان فقیر، هرگز آزادی ها و اختیاراتی که ما در کشورهای غربی برای برخی افراد گرفته شده را ندارد. تقریبا این مردم هیچ اختیاری برای انتخاب رفتن به دانشگاه یا دکتر شدن، یا کارگری در کارگری در کارخانه یا منشی گری و دبیری ندارند.

آنها باید در سرزمینی که احاطه می کنند آنها را زندگی کنند و هر آنچه که وسایل و ابتکار آنها می توانند برایشان پیدا کنند به کار ببندند. بدون فراهم کردن برای این مردم، جنگل انبوه نمی توانند نجات بخش باشند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010