چگونه ما می توانیم جنگلهای انبوه را نجات دهیم.

جنگلهای انبوه خیلی سریع ناپدید و غایب می شوند. اخبار خوبی وجود دارد که تعداد زیادی از مردم خواهان نجات جنگلهای انبوه می باشند. اخبار بد این است که نجات جنگلهای انبوه آسان نیست.

آن پوششهایی از خیلی از مردم که با هم کار می کنند. به منظور مراقبت کردن جنگلهای انبوه و حیاط وحش خودشان خواهد گرفت. این کوششها و تلاشها جنگلهای انبوه را برای لذت بردن و قدردانی کردن بچه هایشان در آینده، حفظ خواهد کرد.

تعدادی از گامها ( پله ها) برای نجات دادن جنگلهای انبوه و اکوسیستم های اطراف جهان متمرکز شده روی درختان.
  • آموزش و تعلیم سایر موارد مهم محیط زیست و اینکه چگونه ما می توانیم به نجات جنگلهای انبوه کمک کنیم.
  • تعمیر و بهبود خرابی های اکو سیستم ها به وسیله کاشتن درختان روی زمین جایی که جنگلها بریده شده اند.
  • تشویق کردن مردم برای زندگی کردن به روشی که به محیط زیست صدمه و لطمه وارد نشود.
  • شرکتهای حمایتی که به روشهایی فعالیت می کنند که صدمه و خرابی به محیط زیست را به حداقل می رساند.

Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010