نجات جنگلهای انبوه از طریق آموزش و پرورش

آموزش و پرورش یک بخش بحرانی و انتقادی از نجات جنگلهای انبوه جهان است.

مردم باید زیبا ببیند و درست و صحیح درک کنند تا از این جنگلها محافظت کنند. آموزش و پرورش محیطی باید در کشورهای غربی مثل U.S و کشورهایی که جنگل انبوه دارند مثل بولیوی و ماداگاسکار جاری شود. در کشور مردم نیاز دارند برای درک و فهم قوانین خودشان در جهت جلوگیری از تخریب جنگلهای انبوه.

برای مثال خریدن محصولات خاص و ویژه مثل درخت ماهون آمریکایی مربوط به ویرانی و قطع جنگلهای انبوه.

اگر ما نیز همانند آمریکایی ها برای آموزش و محیط زیست تلاش کنیم ما می توانیم بفهمیم که چگونه از تخریب و ناپدید شدن جنگلهای انبوه جلوگیری کنیم. آنها همچنین می توانند تصمیم بگیرند برای خریدن محصولات و حمایت کنند از شرکتها و ارگانهایی که به جنگلهای انبوه کمک می کنند.

مردم محلی در کشورهای جنگلهای انبوه بعضی اوقات نمی دانند که چرا جنگلها مهم هستند.

از طریق برنامه های آموزشی این مردم می توانند آموزش ببینند که جنگلها فراهم می کنند خدمات کلیدی ( مثل آب تمیز) و خانه و محل سکونت برای گیاهان و حیوانات که در هیچ جای جهان یافت نمی شود. تعداد از بچه ها در یک مکان مثل ماداگاسکار دانستند که میمونهای پوزه دار در آمریکا پیدا نشده اند. آنها خیلی خوشحال شدند زمانی که یاد گرفتند که میمونهای پوزه دار فقط در ماداگاسکار زندگی می کنند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010