تشویق کردن مردم برای اینکه به گونه ایی زندگی کنند تا به محیط زیست آسیب وارد نشود

یک بخش کلیدی برای نجات جنگلهای انبوه و محیط زیست تشویق مردم برای زندگی کردن به روشی است که کمتر به جهان اطراف آنها صدمه و لطمه وارد کنند. بردن سوخت ماشین های موثر و کارآمد و نگهداری کردن آب و خاموش کردن چراغها زمانی که شما نیازی به آن ندارید.

چه کاری برای کمک کردن به محیط زیست من می توانم انجام دهم؟

در کشورهای جنگل انبوه خیلی از دانشمندان و ارگانیسم ها روی این مسئله کار می کنند که مردم محلی به روشی زندگی کنند که کمتر باعث تخریب و ویرانی محیط زیست شود. برخی از مردم این نظر و عقیده را بدین نام خواندند. توسعه قابل

توسعه قابل تحمل یک بهبود و پیشرفت همگانی است که در حالی که مردم زندگی می کنند در همان زمان از محیط زیست محافظت کنند. بدون بهبودی وسیله معا ش و معیشت مردم زندگی کردن در اطراف جنگلهای انبوه و حفاظت کردن پارکها و حیات وحش بسیار مشکل است. حفظ منابع طبیعی باید مورد علاقه و توجه مردم باشند تا آنها نیز مشتاق ساختن پارکها باشند.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010