تأسیس پارکهایی که جنگل های انبوه و حیات وحش را محافظت می کند.

ایجاد نواحی حفاظت شده مثل پارکهای ملی یک روش بزرگی برای نجات جنگلهای انبوه و سایر اکوسیستم ها می باشد. نواحی حفاظت شده مکان هایی هستند که حفاظت و مواظبت را دریافت می کنند زیرا از لحاظ محیطی یا فرهنگی آنها با ارزش هستند. معمولاٌ نواحی حفاظت شده بوسیله دولت و حکومت اداره شده و در آن جنگل بانان پارک و نگهبانان برای اجرای قوانین پارک کار می کنند و در برابر اعمال غیرقانونی جنگل مثل شکار کردن و قطع کردن درختان از آن محافظت و مواظبت می کنند. امروزه پارکها از خیلی از انواع و گونه های در حال خطر (در حال انقراض) در جهان حفاظت می کنند. حیواناتی مثل پاندا فقط در مناطق حفاظت شده یافت شده است.

پارکها بیشترین موفقیت را در این زمینه دارند زمانیکه آنها زندگی مردم محلی را در اطراف نواحی حفاظت شده ساپورت و حمایت کرده اند.

یک روش موثر و کاری برای محافظت کردن جنگلهای انبوه گرفتار کردن مردم بومی در مدیریت پارکها می باشد. مردم بومی درباره جنگل بیشتر از هر کس دیگری می دانند و به حفاظت کردن آن علاقه دارند مثل اکوسیستم مولد و پرحاصل که غذا و پناهگاه و آب تمیز آنها را محافظت می کنند. تحقیق و پژوهش دریافته است که حقیقتا در برخی موارد ذخایر بومی جنگلهای انبوه را بهتر از پارکهای ملی در آمازون محافظت می کنند.

پارکها همچنین می توانند در کشورهای جنگل انبوه به اقتصاد کمک کنند بوسیله جذب توریست های خارجی که پولهای ورودیه می پردازند کرایه کردن راهنمایان محلی و خریدن صنایع دستی محلی مثل سبدها و بلوزها و دستبند و النگوهای منجوق زده شده.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010