Uganda


حمایت شرکتهایی که به محیط زیست صدمه نمی زنند.

امروزه شرکتهایی وجوددارد که نگران محیط زیست هستند. این شرکت ها برای روشهایی که در دنیای اطراف آنها به بهبود صدمات و خرابی کمک می کند توجه می نمایند. این روشها از طریق به کار بردن انرژی کمتر حمایت از آنهایی که در سایر کشورها سعی در بهبود خرابی دارند اعمال می شود. به شرطی که مصرف کننده هایی مثل شما و والدین شما این کمپانی ها را بوسیله خرید محصولات آنها حمایت کند بعد از آن محیط بهتری خواهد شد.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010