مزرعه چای در دراز پا از جنگل باران Bwindi


مزرعه چای در دراز پا از جنگل باران Bwindi

کد اثر

p15230p

جنگلهای انبوه
FARSI.MONGABAY.COM


صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010